دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : آسا   ابراهیمی

پست الکترونیکی : asaebrahimi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : گیاه پزشکی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران پردیس ابوریحان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ژنتیک- اصلاح نباتات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : University of Paul Sabatier

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ژنتیک و اصلاح نباتات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : (Institute National Polytechnic of Toulouse (France) (INP-ENSAT

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

 

·         Member, of  Scientific Association of Biotechnology (Islamic Azad University Sciences and Research Branch)

·         Member, of Iranian Society of  Corp and Plant Breeding Siences 

·         Member, of Iranian Biotechnology Society

·         Member, of Iranian Genetics Society

·         Reviewer of Journal of Genetic Novin (Academic Iranian Journal)

·         Reviewer of 8th National Biotechnology congress of Iran

·         Reviewer of first International and 9th National Biotechnology  congress of Iran

 نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : بیوتکنولوژی و ژنتیک به نژادی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 9

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه بیوتکنولوژی و ژنتیک به نژادی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1388/07/05

آسا ابراهیمی

آسا ابراهیمی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^